White Kiwi

White kiwiA kiwi bird is rare enough, but a white one is quite something.

Enhanced by Zemanta
Advertisements